Informatie voor verwijzers naar de Praktijk voor Parallel solo Ouderschap

Onze werkwijze steunt op de vrije keuze van ouders hiervoor. We richten ons op ouders bij wie samenwerking, afstemming en overleg moeizaam tot stand komen, maar die wel bereid en in staat zijn zich los van elkaar in te zetten voor de behoeften van hun kind(eren). We begeleiden ouders in dit (co-)mediationproces in hoge mate parallel aan elkaar, overeenkomstig het doel van parallel ouderschap: samen waar nodig en apart waar mogelijk. Voorwaarde is wel dat ouders elkaars ouderrol kunnen accepteren. Het kan ook gaan om een preventieve voorlopige keuze aan het begin van een complexe scheiding, waarbij het ouders (mogelijk tijdelijk) niet lukt met elkaar te communiceren. 

Overleggen?                                                                        brochure voor verwijzers aanvragen                                                            brochure voor ouders downloaden

Onze benadering werkt in op (Glasl fase 4-5-6) situaties waarin ouders bij het maken of nakomen van afspraken over het kind strijd blijven voeren op relationeel niveau. Het kind wordt emotioneel te zwaar belast, vertoont psychosomatische klachten of lastig gedrag en/of het contact met een ouder raakt verstoord of dreigt verstoord te raken. Doel van onze aanpak is niet het oplossen van het conflict, maar de-escalatie van het conflict. Kinderen worden daarbij actief betrokken. Het realiseren van goed pedagogisch parallel solo-ouderschap kan er aan bijdragen dat:

  • ouder-kind contact niet ter discussie staat
  • kinderen de overgang van het ene naar het andere huis onbelast kunnen maken
  • ouders niet afstemmen op elkaar, maar op het kind
  • de ouder sterker staat in de ouderrol en het kind weerbaarder is in de kindrol
  • ouders waar nodig in staat zijn tot minimaal en indirect contact
  • vereiste beslissingen over de kinderen zo nodig via een onafhankelijke derde en/of via een overeenkomst worden genomen